Số tiền nạp tối thiểu là bao nhiêu?

Số tiền nạp tối thiểu tùy thuộc vào loại tài khoản:

  • Pro-Cent, Pro-Standard, và ECN: 10 USD / 10 EUR hoặc tương đương bằng đồng tiền tài khoản.
  • Prime: 5.000 USD hoặc tương đương bằng đồng tiền tài khoản.
  • R Trader: 100 USD / 100 EUR.