Tôi có thể đăng ký Khu vực Thành viên bằng cách nào?

Để đăng ký Khu vực thành viên, hãy làm theo hướng dẫn tại link.

Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ cần nhập Họ và Tên của mình, cũng như địa chỉ E-mail.