Tôi có thể thay đổi địa chỉ email của mình bằng cách nào?

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email của mình trong phần "Thông tin cá nhân" trong Khu vực Thành viên của bạn.