Tôi cần làm gì nếu tôi đã nhập thông tin không chính xác trong quá trình đăng ký?

Để thay đổi thông tin cá nhân đã nêu trong Khu vực Thành viên của mình, bạn phải liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.