Tôi có thể thay đổi mật khẩu Khu vực Thành viên của mình bằng cách nào?

Vào phần "Hồ sơ" trong Khu vực Thành viên của bạn và nhấp vào "Thay đổi mật khẩu Khu vực Thành viên". Để thay đổi mật khẩu, bạn sẽ phải nhập mật khẩu mới và xác nhận nó.