Việc xác minh mất bao lâu?

Việc xác minh hoàn chỉnh mất 2 ngày làm việc.