Có thể thêm đồng tiền của Ví không?

Có, bạn có thể làm điều đó trên trang "Mở ví" trong Khu vực Thành viên của mình. Để mở tài khoản bằng đồng tiền bổ sung, bạn sẽ phải nhập mật khẩu Ví của mình. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.