Phân tích Kỹ thuật và dự báo forex

Tiền điện tử được cho là biến động theo chu kỳ, có nghĩa là người ta có thể cố gắng ước tính và dự đoán biến động tương lai của chúng. Phân tích kỹ thuật giúp xem xét hành vi của các cặp tỷ giá trên cơ sở giá trị được giao dịch, chiều hướng biến động, sở thích chung của nhà đầu tư, và lịch sử biến động.

25.10.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 25.10.2021

EUR and GBP are ready to continue trading upwards. Today’s overview also covers JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 Index.
22.10.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 22.10.2021

Gold is ready to resume growing. Among other assets discussed in the overview are EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 Index.
21.10.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 21.10.2021

EUR and GBP are still forming their respective ascending waves. Other instruments we’ll mention include JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
20.10.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 20.10.2021

Gold and Brent are consolidating. We’ll also talk about EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, and the S&P 500 index.
19.10.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 19.10.2021

EUR and GBP are trading upwards. JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index are also covered in the overview.
18.10.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 18.10.2021

Brent continues trading upwards. Today’s overview also covers EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 Index.
15.10.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 15.10.2021

EUR and GBP are about to resume falling Among other assets discussed in the overview are JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 Index.
14.10.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 14.10.2021

Gold is still forming the ascending wave. Other instruments we’ll mention are EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.