Biểu đồ

Báo giá EURUSD

EURUSD: 1.22338 (2021.02.25 13:22:57)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURUSD và khung thời gian là 5 phút