Biểu đồ

Báo giá AUDUSD

AUDUSD: 0.68534 (2020.01.24 11:36:53)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền AUDUSD và khung thời gian là 1 tuần