Biểu đồ

Báo giá AUDUSD

AUDUSD: 0.69489 (2020.07.14 13:32:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền AUDUSD và khung thời gian là 5 phút