Biểu đồ

Báo giá AUDUSD

AUDUSD: 0.71408 (2020.10.23 23:42:57)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền AUDUSD và khung thời gian là 5 phút