Biểu đồ

Báo giá AUDUSD

AUDUSD: 0.71737 (2020.08.14 23:42:54)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền AUDUSD và khung thời gian là 5 phút