Biểu đồ

Báo giá AUDUSD

AUDUSD: 0.7139 (2020.08.04 14:26:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền AUDUSD và khung thời gian là 1 giờ