Biểu đồ

Báo giá AUDUSD

AUDUSD: 0.77401 (2021.04.20 18:58:58)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền AUDUSD và khung thời gian là 1 giờ