Biểu đồ

Báo giá AUDUSD

AUDUSD: 0.68724 (2020.01.17 23:42:55)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền AUDUSD và khung thời gian là 1 giờ