Biểu đồ

Báo giá EURCHF

EURCHF: 1.09507 (2021.05.06 15:39:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURCHF và khung thời gian là 1 tuần