Biểu đồ

Báo giá EURCHF

EURCHF: 1.1083 (2021.03.04 05:21:58)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURCHF và khung thời gian là 1 tuần