Biểu đồ

Báo giá EURCHF

EURCHF: 1.08407 (2020.11.25 04:21:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURCHF và khung thời gian là 1 tuần