Biểu đồ

Báo giá EURCHF

EURCHF: 1.07327 (2020.01.17 23:43:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURCHF và khung thời gian là 1 ngày