Biểu đồ

Báo giá EURCHF

EURCHF: 1.07486 (2020.08.10 22:35:57)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURCHF và khung thời gian là 1 ngày