Biểu đồ

Báo giá EURCHF

EURCHF: 1.07671 (2021.01.28 10:56:55)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURCHF và khung thời gian là 1 ngày