Biểu đồ

Báo giá EURCHF

EURCHF: 1.07565 (2020.06.02 17:50:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURCHF và khung thời gian là 1 ngày