Biểu đồ

Báo giá EURCHF

EURCHF: 1.07059 (2020.01.24 23:42:40)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURCHF và khung thời gian là 5 phút