Biểu đồ

Báo giá EURCHF

EURCHF: 1.0969 (2021.02.26 23:42:52)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURCHF và khung thời gian là 1 giờ