Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.88921 (2021.01.22 23:42:52)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 1 tuần