Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.86782 (2021.04.15 20:44:48)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 1 tuần