Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.9192 (2020.09.22 22:04:53)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 1 tuần