Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.86348 (2021.02.25 12:22:44)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 1 ngày