Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.89162 (2020.03.30 21:20:56)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 1 ngày