Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.88865 (2021.01.18 00:36:02)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 5 phút