Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.90359 (2020.08.04 15:20:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 5 phút