Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.90933 (2020.10.23 23:42:57)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 5 phút