Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.86146 (2021.05.19 01:56:28)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 1 giờ