Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.89095 (2020.11.26 14:28:55)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 1 giờ