Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.86605 (2021.02.26 23:42:57)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 1 giờ