Biểu đồ

Báo giá EURJPY

EURJPY: 130.068 (2021.04.20 18:33:53)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURJPY và khung thời gian là 1 tuần