Biểu đồ

Báo giá EURJPY

EURJPY: 125.926 (2021.01.26 03:22:58)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURJPY và khung thời gian là 1 tuần