Biểu đồ

Báo giá EURJPY

EURJPY: 124.916 (2020.08.04 13:31:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURJPY và khung thời gian là 1 tuần