Biểu đồ

Báo giá EURJPY

EURJPY: 121.825 (2020.10.30 12:45:02)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURJPY và khung thời gian là 1 ngày