Biểu đồ

Báo giá EURJPY

EURJPY: 121.687 (2020.07.14 03:54:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURJPY và khung thời gian là 1 ngày