Biểu đồ

Báo giá EURJPY

EURJPY: 121.86 (2020.01.22 23:41:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURJPY và khung thời gian là 1 ngày