Biểu đồ

Báo giá EURJPY

EURJPY: 132.101 (2021.05.07 23:43:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURJPY và khung thời gian là 5 phút