Biểu đồ

Báo giá EURJPY

EURJPY: 120.822 (2020.07.10 23:42:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURJPY và khung thời gian là 5 phút