Biểu đồ

Báo giá EURJPY

EURJPY: 126.084 (2020.12.02 08:49:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURJPY và khung thời gian là 1 giờ