Biểu đồ

Báo giá EURUSD

EURUSD: 1.10891 (2020.01.20 21:07:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURUSD và khung thời gian là 1 tuần