Biểu đồ

Báo giá EURUSD

EURUSD: 1.20576 (2021.04.20 14:33:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURUSD và khung thời gian là 1 tuần