Biểu đồ

Báo giá EURUSD

EURUSD: 1.16443 (2020.10.30 22:59:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURUSD và khung thời gian là 1 ngày