Biểu đồ

Báo giá EURUSD

EURUSD: 1.1967 (2021.04.16 02:02:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURUSD và khung thời gian là 1 giờ