Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.21068 (2021.01.15 23:42:55)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 1 tuần