Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.27304 (2021.04.16 23:42:57)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 1 ngày