Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.20713 (2020.06.02 16:47:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 1 ngày