Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.18677 (2020.10.30 22:59:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 1 ngày