Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.19601 (2020.08.10 21:58:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 1 ngày