Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.2658 (2020.01.27 15:46:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 5 phút