Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.26054 (2021.05.07 23:42:45)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 5 phút