Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.27241 (2021.04.15 13:46:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 1 giờ