Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 154.352 (2021.06.25 01:07:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 1 tuần