Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 139.523 (2020.08.14 23:43:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 1 tuần