Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 150.858 (2021.03.09 13:06:48)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 1 tuần