Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 135.548 (2020.10.30 13:28:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 1 ngày