Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 134.498 (2020.07.14 04:48:58)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 1 ngày