Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 143.686 (2020.01.22 08:49:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 1 ngày