Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 151.972 (2021.05.07 23:42:56)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 5 phút