Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 138.417 (2020.11.27 23:43:02)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 1 giờ