Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 143.362 (2020.01.17 22:11:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 1 giờ