Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 135.084 (2020.09.18 23:43:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 1 giờ