Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.35854 (2021.01.18 22:13:36)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 1 tuần