Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.2462 (2020.07.03 17:46:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 1 ngày