Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.30593 (2020.01.28 04:45:55)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 1 ngày