Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.30355 (2020.10.28 05:25:58)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 1 ngày