Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.37953 (2021.06.18 23:42:49)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 5 phút