Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.38412 (2021.03.09 06:27:57)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 5 phút