Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.25324 (2020.06.02 18:44:57)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 1 giờ