Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.3072 (2020.08.10 22:50:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 1 giờ