Biểu đồ

Báo giá NZDUSD

NZDUSD: 0.71685 (2021.04.16 14:28:46)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền NZDUSD và khung thời gian là 1 tuần