Biểu đồ

Báo giá NZDUSD

NZDUSD: 0.71342 (2021.01.15 23:42:49)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền NZDUSD và khung thời gian là 1 tuần