Biểu đồ

Báo giá NZDUSD

NZDUSD: 0.66118 (2020.10.30 22:55:05)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền NZDUSD và khung thời gian là 1 ngày