Biểu đồ

Báo giá NZDUSD

NZDUSD: 0.72158 (2021.05.06 02:45:55)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền NZDUSD và khung thời gian là 1 ngày