Biểu đồ

Báo giá NZDUSD

NZDUSD: 0.72368 (2021.01.27 03:24:50)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền NZDUSD và khung thời gian là 5 phút