Biểu đồ

Báo giá NZDUSD

NZDUSD: 0.70357 (2021.04.12 09:51:56)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền NZDUSD và khung thời gian là 5 phút