Biểu đồ

Báo giá NZDUSD

NZDUSD: 0.6571 (2020.07.10 23:42:23)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền NZDUSD và khung thời gian là 5 phút