Biểu đồ

Báo giá NZDUSD

NZDUSD: 0.66548 (2020.08.05 16:13:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền NZDUSD và khung thời gian là 1 giờ