Biểu đồ

Báo giá NZDUSD

NZDUSD: 0.69962 (2020.11.26 14:15:51)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền NZDUSD và khung thời gian là 1 giờ