Biểu đồ

Báo giá USDCAD

USDCAD: 1.32614 (2020.02.20 22:36:53)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCAD và khung thời gian là 1 tuần