Biểu đồ

Báo giá USDCAD

USDCAD: 1.34965 (2020.06.02 17:57:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCAD và khung thời gian là 1 ngày