Biểu đồ

Báo giá USDCAD

USDCAD: 1.33493 (2020.08.10 22:38:57)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCAD và khung thời gian là 1 ngày