Biểu đồ

Báo giá USDCAD

USDCAD: 1.32884 (2020.02.25 23:33:40)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCAD và khung thời gian là 5 phút