Biểu đồ

Báo giá USDCAD

USDCAD: 1.33077 (2020.10.01 01:40:02)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCAD và khung thời gian là 5 phút