Biểu đồ

Báo giá USDCAD

USDCAD: 1.27482 (2021.01.26 05:17:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCAD và khung thời gian là 1 giờ