Biểu đồ

Báo giá USDCHF

USDCHF: 0.92244 (2021.04.15 20:33:56)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCHF và khung thời gian là 1 tuần