Biểu đồ

Báo giá USDCHF

USDCHF: 0.93342 (2021.03.08 12:58:58)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCHF và khung thời gian là 1 ngày