Biểu đồ

Báo giá USDCHF

USDCHF: 0.89969 (2020.12.02 09:25:51)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCHF và khung thời gian là 1 ngày