Biểu đồ

Báo giá USDCHF

USDCHF: 0.88658 (2021.01.27 03:23:57)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCHF và khung thời gian là 5 phút