Biểu đồ

Báo giá USDCHF

USDCHF: 0.96874 (2020.01.27 15:40:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCHF và khung thời gian là 5 phút