Biểu đồ

Báo giá USDCHF

USDCHF: 0.91638 (2020.10.30 23:00:04)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCHF và khung thời gian là 5 phút