Biểu đồ

Báo giá USDCHF

USDCHF: 0.92547 (2021.04.12 09:47:58)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCHF và khung thời gian là 5 phút